Turun Teatterikerho ry:n säännöt

Hyväksytty Turun Teatterikerho ry:n vuosikokouksessa 23.9.2020.

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Teatterikerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatteritaiteen harrastajien, teatterin tekijöiden ja teatterityön opiskelijoiden välisenä yhdyssiteenä sekä aatteellisesti ja taloudellisesti lisätä, kehittää ja ylläpitää teatteriharrastusta ja -taidetta Turussa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia, teatterinäytäntöjä ja -matkoja jäsenilleen sekä muita teatteritaiteeseen liittyviä tapahtumia
 2. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 3. tekee teatteritaiteeseen liittyviä aloitteita
 4. jakaa apurahoja ja tunnustuspalkintoja sekä tekee lahjoituksia teatteritaidetta edistäville yksityisille henkilöille ja yhteisöille

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 1. järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia
 2. järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä Turun seudulla
 3. ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
 4. omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta

3. § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi teatteritaiteessa tai teatteritaiteen ja yhdistyksen toiminnan tukemisessa ansioituneen henkilön. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin yhdistyksen jäsenellä.

4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. § Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Kunniajäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua.

6. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa.
Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen toteuttamiseksi
 2. tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia ja esiintyä sen puolesta kantajana tai vastaajana
 3. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
 4. toimeenpanna yhdistyksen kokousten päättämät asiat
 5. vastata yhdistyksen varojen ja omaisuuden hoidosta
 6. valita tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat
 7. päättää yhdistyksen jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta
 8. laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
 9. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 10. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat

7. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja kaksi yhdessä.

Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin tai yhdessä jonkun edellä mainitun yhdistyksen nimenkirjoittajan kanssa.

8. § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuussa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä kirjeillä tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.

11. § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. päätetään hallituksen ja toimikuntien jäsenten sekä muiden toimihenkilöiden palkkioiden suuruus
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. § Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti oikeuskelpoisille aatteellisille yhdistyksille ja/tai apurahoja myöntävälle tai toiminnalliselle säätiölle. Varoja vastaanottavan tahon tulee toimia tai perustetaan toimimaan teatteri- ja sitä lähellä olevan taiteen hyväksi. Ellei tämä ole mahdollista, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään, kuten purkautumista varten on määrätty.

13. § Muut määräykset

Kaikessa, mistä ei ole määrätty näissä säännöissä, noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.