Tietosuojaseloste

 • Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä: Turun Teatterikerho ry (”Yhdistys”)

Osoite: PL 439, 20101 TURKU

Puhelin: +358503215955

Sähköposti: markku.laakso@turunteatterikerho.fi

Yhteyshenkilö: Markku Laakso

Rekisteröidyt 

Jäsenrekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten ja Yhdistykselle toimitetuissa apurahahakemuslomakkeissa hakijoiden henkilötietoja. (”Rekisteröity”). 

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

Jäsenrekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana. (”Järjestelmä”).

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

Apurahahakemuslomakkeita käytetään apuna apurahojen myöntämisessä ja maksamisessa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisterissä käsitellään seuraavia Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
 • Rekisteröidyn osoitetiedot;
 • Rekisteröidyn mahdollinen sähköpostiosoite;
 • Rekisteröidyn mahdollinen puhelinnumero;

Apurahahakemuslomakkeissa käsitellään seuraavia hakijoiden henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
 • Rekisteröidyn osoitetiedot;
 • Rekisteröidyn mahdollinen sähköpostiosoite;
 • Rekisteröidyn mahdollinen puhelinnumero;
 • Rekisteröidyn sosiaaliturvatunnus;
 • Rekisteröidyn pankkiyhteys/tilinumero;
 • Rekisteröidyn ammatti;

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään jäsen- ja apurahahakemuksista.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen jäsenrekisteriin, johon on rajattu pääsy käyttäjätunnuksella ja salasanalla vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Kirjallisten apurahahakemuslomakkeiden henkilötiedot ovat rekisterinpitäjän yhteyshenkilön hallussa. 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Jäsenrekisterin henkilötietoja ei luovuteta kolmansille. Henkilötietojen käsittelyssä voimme ainoastaan tarpeen vaatiessa käyttää lukuumme toimivia alihankkijoita, esim. IT-hallintaan tai jäsenrekisterihoitopalveluihin liittyen.

Yli 1000 euron apurahan saaneiden henkilötiedot toimitetaan edelleen verohallinnolle.

Henkilötietojen säilytysaika 

Jäsenrekisterin henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen.

Apurahahakulomakkeet hävitetään vuosittaisen hakemusten käsittelyn jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisäksi Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen markku.laakso@turunteatterikerho.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Turun Teatterikerho ry, Markku Laakso, PL 439, 20101 TURKU.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.5.2018 vastaamaan 25.5.2018 voimaan astuneen asetuksen säädöksiä.